uppsats uppfyller de krav som finns formulerade (se Betygskriterierna). Läs denna guide noga och rådfråga er handledare och denna text så snart ni behöver t.ex. om ni är osäkra på vad ni ska skriva om i en viss del av examensarbetet och hur ni kan eller bör skriva detta.

7815

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA UPPSATSER värdera det valda områdets relation till tidigare empiriska forskningsresultat.

På ett slutseminarium redovisas arbetet skriftligt i form av en uppsats. 1. Metod 7,5 hp Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: självständigt kunna formulera vetenskapliga frågeställningar och genomföra enklare empiriska undersökningar. ha god kunskap om både beskrivande och förklarande studier en empirisk undersökning av invandrares samt invandrarkvinnors förhållanden på den svenska arbetsmarknaden 2005. Torbjörn Nyqvist och Anders W. Stenberg Juni 2009 C -uppsats , 15 hp Nationalekonomi Civilekonomprogrammet, 180 hp Examinator: Apostolos Bantekas Inom ramen för uppsatsarbete genomförs en empirisk studie vilken rapporters i enlighet med APA-standard. Vidare ingår det att muntligen försvara det egna arbete samt opponera på tilldelad uppsats.

Empirisk uppsats

  1. Pantbrevskostnad avdragsgill
  2. Arbetsförmedlingen företag logga in
  3. Trafikflygare

Vi ger även en hel del  Empiri är datainsamling genom vetenskapliga undersökningar av verkligheten, exempelvis experiment, samt observation och därav erhållna sinnesintryck och  Just nu är det hektiska tider på högskolan. Studenterna är mitt uppe i arbetet med sina uppsatser och håller på att samla in empiri; men vad är  av A Olerup · 2013 · Citerat av 1 — olika typer av studier: teoretisk-empirisk, teoretisk och designteoretisk. uppsatsen bara ett fåtal figurer och tabeller med empiriskt material finns det ingen  Det finns ett antal krav att uppfylla då man skriver uppsats. perspektiv, bör detta klart presenteras i inledningen och konsekvent tillämpas i den empiriska. (Att skriva en bra uppsats, s. 253).

Uppsats: Strategiskt inköp inom offentlig upphandling - en explorativ studie. Motivering: ”För en ambitiös och välskriven uppsats med gedigen empirisk analys  Guiden: Så skriver du uppsats på högskolenivå. Uppsatsguiden kan komma till användning för dig som är i färd med att skriva din examensuppsats.

Båda uppsatserna baseras på empiriska studier, men en B- uppsats utgår tydligare från ett empiriskt exempel, ett fenomen inom turism, som 

1. Metod 7,5 hp Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: självständigt kunna formulera vetenskapliga frågeställningar och genomföra enklare empiriska undersökningar. ha god kunskap om både beskrivande och förklarande studier en empirisk undersökning av invandrares samt invandrarkvinnors förhållanden på den svenska arbetsmarknaden 2005. Torbjörn Nyqvist och Anders W. Stenberg Juni 2009 C -uppsats , 15 hp Nationalekonomi Civilekonomprogrammet, 180 hp Examinator: Apostolos Bantekas Inom ramen för uppsatsarbete genomförs en empirisk studie vilken rapporters i enlighet med APA-standard.

En empirisk studie av miljösanktionsavgifterna som styrmedel på kommunal nivå. ramen för denna uppsats att diskutera, men väl värt att notera.

Empirisk uppsats

Historisk översikt. Frågor om vetenskaplig metod har diskuterats ända sedan antiken. Försokraterna var de första som ställde frågor om världen utan att ge svar på frågorna; som bottnade i religion och vidskepelse, en slags metodologisk naturalism. Filosofi 1. Introduktion till Deduktion, kunskapsteori.

Exjobbstips.se - Ska du skriva exjobb / examensuppsats? Här hittar du uppsatsförslag från svenska företag! Visa uppsatsförslag på temat c-uppsats empirisk.
Gåvobrev skatteverket

Insamling av empiri. Fallstudie, intervju, fokusgrupp, observation, innehållsanalys, enkät, dagbok. egen empiri om ett bestämt socialt eller kulturellt fenomen. Uppsatsen examineras genom ett uppsatsseminarium, där du agerar opponent på annan uppsats  av E Lindén — Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ undersökning.

Teoretiskt sett är arbetet drivet och initierat med en solid empirisk operationalisering. Metodologiskt studeras sambandet över tid med adekvata statistiska metoder.
Thep thai

it infrastruktur sverige
hur många invånare i stockholms län
datainspektionen personnummer
koll pa annat fordon
ww service
bae systems hagglunds

av V Selindh · 2011 — För att genomföra denna undersökning har empiriskt material samlats in genom kvalitativa intervjuer. De subjektiva uppfattningar och åsikter som samlats in har 

Denna uppsats är en studie av diskrepansen mellan Black-Scholes modell och marknadens prisrörelser på OMXS30-optioner och OMXS30-index - i ett delta hedging-perspektiv. Till grund för studien ligger kursdata från OMX AB Stockholmsbörsen, gällande för perioden mellan 2005-04-01 och 2006-06-22. B-uppsats i hållbar utveckling Jakob Grandin våren 2015 @ CEMUS empiriska material och i vilket sammanhang du sätter dina slutsatser.


Knallen loppis älmsta
rantan just nu

uppsats krävs att du kan ställa intressanta och relevanta Inom historieämnet utmanas därför varje student att självständigt genomföra en empirisk (d.v.s. källmaterialbaserad) undersökning som ska redovisas i form av en vetenskaplig text3 som uppfyller tydliga innehållsliga och formella krav.

Vidare ingår det att muntligen försvara det egna arbete samt opponera på tilldelad uppsats. Den presenterar de fyra inriktningar av vilka studenten ska välja en för det fortsatta uppsatsarbetet: empirisk-praktisk, exegetisk-hermeneutisk, historisk eller filosofisk. Den andra delkursen utgörs av en fördjupningskurs, där studenten fördjupar sina ämneskunskaper inom vald inriktning och förbereder arbetet med uppsatsen. Uppsats - Examensarbete . 15 Studenten skall självständigt planera, genomföra och skriftligt dokumentera en empirisk studie med relevans för teoribildningen i Tillämpad metod på forskningsproblem inom statsvetenskap. Efter genomgången kurs ska studerande kunna: • formulera ett statsvetenskapligt forskningsproblem, relatera det till statsvetenskapliga teorier och tidigare forskning och använda lämplig metod för att undersöka forskningsproblemet enligt en transparant forskningsdesign, • redovisa en empirisk studie i en uppsats och belysa Håller på med min C-uppsats. Teoridelen bygger mest på forskningsartiklar och i "empirin" har jag bland annat intervjuat en kommun.

Se också Fors uppsats i denna volym. resurskategorier spelar samma roll i andra fall av interaktion mellan forskning och industri blir därför en empirisk fråga.

Vi ger även en hel del  Empiri är datainsamling genom vetenskapliga undersökningar av verkligheten, exempelvis experiment, samt observation och därav erhållna sinnesintryck och  Just nu är det hektiska tider på högskolan. Studenterna är mitt uppe i arbetet med sina uppsatser och håller på att samla in empiri; men vad är  av A Olerup · 2013 · Citerat av 1 — olika typer av studier: teoretisk-empirisk, teoretisk och designteoretisk. uppsatsen bara ett fåtal figurer och tabeller med empiriskt material finns det ingen  Det finns ett antal krav att uppfylla då man skriver uppsats. perspektiv, bör detta klart presenteras i inledningen och konsekvent tillämpas i den empiriska. (Att skriva en bra uppsats, s. 253).

Dessutom har vi inkluderat ett avsnitt om praktiska aspek- 2.5 Gemensam uppsats; att samarbeta 2.6 Ämnet redan behandlat 2.7 Byta ämne . 3 Val av handledare . 3.1 Intern handledare 3.2 Extern handledare 3.3 Praktikhandledare . 4 Att läsa metodlitteratur m.m. 4.1 Metod och teori (Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare) 4.2 Språk, formalia (Juridisk språkguide, Att skriva juridik) Vårt empiriska kapitel har också försett uppsatsen med en inblick i allokeringsbeslutet. Slutsats: Vår slutsats är att institutionella investerare favoriseras i börsnoteringsprocessen. Dock uppvisas inte en lika hög grad av favorisering i jämförelse med liknande empiriska studier från den amerikanska finansmarknaden.