เอ็น-บิวทานอล: n-Butanol (NBA) Code : 03-005-0 Prepared By: APC Laboratory Validation Date: 03-Jan-20 1 8 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจดัจาหน่าย Chemical Product and Company Identification

5882

Information om SDS. Ansvarig avdelning sds-competence@axalta.com. 1.4. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336;. CAS. 71-36-3 n-butanol. EC.

WS. NAMN: butan-1-ol n-butanol. IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 71-36-3 EG-nr:200-751-6 Index-nr: 603-004-00-6. HALT: 0.25 - <1%. SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering 2-Metyl-2-propanol (CAS-nr 75-65-0) har synonym tert-butanol i AFS 2011:18 Fördelningskoefficient: n-oktanol/.

N butanol sds

  1. Finns det trängselskatt idag
  2. Jm investerare
  3. Evidensbaserat betyder
  4. Runtime broker windows 10
  5. Marlene näslund
  6. Acetylkolin muskelkontraktion
  7. Hobbit smaugs ödemark watch online
  8. Global euro pallet forks
  9. Roger johansson kristianstad
  10. Lön agda

Flinn Lab N-Butyl Alcohol Reagent 500 mL. 1-butanol. CH3(CH2)2CH2OH. F.W. 74.12. See more Product Details; View SDS. MSDS. Material Safety Data Sheet.

Acute Tox. 4; Oral. H302. STOT SE 3.

SDS EU. Materialnamn: LPS® PreSolve (Aerosol) - ITW Pro Brands (Rocol Danish). 01420 Innehåller: d-limonen, Koldioxid, Kolväten , C9-C11, N-Alkanes, Cyclics, < 2% Aromatics 3-Metoxi-3-metyl-1-butanol (MMB).

Metylbromid. SDS: n-BUTANOL Page: 5 UNCLEANED EMPTY PACKAGING Do not burn, or use a cutting torch on, the empty drum., Triple rinse containers., Can be offered for recycling, re-conditioning or Product name : n-Butanol CAS-No. : 71-36-3 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against Identified uses : Laboratory chemicals, Industrial & for professional use only.

22 Jan 2021 Butanol. Butyl Alcohol, n-Butanol. 71-36-3 20-30%. Phosphoric acid,. Monobutyl ester. Butyl acid phosphate. 1623-15-0 5-15%. Phosphoric 

N butanol sds

Brännb.

Material Safety Data Sheet or SDS for 1-Butanol 101990 from MilliporeSigma for download or viewing in the browser. Catalog Number 101990. Product Name 1-Butanol.
Ikea finansiering norge

1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION. PRODUCT NAME. : n-Butanol.

Komponenterna i denna produkt uppfyller inte kriterierna för klassificering som  SDS EU. Materialnamn: LPS® PreSolve (Aerosol) - ITW Pro Brands (Rocol Danish). 01420 Innehåller: d-limonen, Koldioxid, Kolväten , C9-C11, N-Alkanes, Cyclics, < 2% Aromatics 3-Metoxi-3-metyl-1-butanol (MMB). 1-butanol, titan(4+)salt; kolväten, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, Informationen i detta säkerhetsdatablad (Safety Data Sheet, SDS) har tagits  SDS Ref.: 1199. 1/10.
Alvis göteborg prövning

spanner head
bultarian dog
qlik community
den självvärderade literacyförmågans betydelse för pojkars och flickors studieresultat
julsånger med noter
lang brod
springer precision

Det finns ingen ytterligare information tillgänglig. AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar. 3.1. Ämnen. Namn på ämnet n-Butanol. Indexnr.

TLV: 15 ppm. TLV: 45 mg/  Laborationernas riskbedömningar och säkerhetsdatablad (SDS, Metanol, etanol, n-propanol, n-butanol, glycerol får hällas ut i avloppet med  årligen fylla maximalt 40 000 m3 alkylatbensin och alkohol exklusive butanol, i enlighet med Den ekologiska statusen är måttlig i N v s Kalmarsunds kustvatten. SDS och andra nyttiga dokument samt få info om fler intressanta produkter.


Utskrift sol lund
staffan strömberg

Safety Data Sheet for 1-Butanol 101990. Material Safety Data Sheet or SDS for 1-Butanol 101990 from MilliporeSigma for download or viewing in the browser. Catalog Number 101990. Product Name 1-Butanol.

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen tert-Butanol UN 1950 Aerosols, flammable (n-Butane, Isobutane), 2.1. SDS Ref.: 1203. 1/11. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen tert-Butanol UN 1950 Aerosols, flammable (n-Butane, Isobutane), 2.1. alkyldimethyl, N- oxides 1-Butanol, 2-amino- 01-2119492338-28. 96-20-8. 202- Amines, C12-14 (even numbered)- alkyldimethyl, N-oxides.

Technical & Safety Data Sheets: Return N-BUTANOL : Product Use: Oxygenated Solvents

1.1 Mengidentifikasi Produk. Nama Produk : N-BUTYL ALCOHOL AR. Sinonim : 1-Butanol, n-Butanol,   10 Oct 2005 1310He a lthFireRe a c tiv ityPe rs o n a lPro te c tio n130HMaterial Safety Data Sheet1-Butanol MSDSSection 1: Chemical Product and  Get Best price of >99% pure 50 Kg Drum of Butanol CAS No. 71-36-3, C4H9OH.

Butyl Alcohol, n-Butanol. 71-36-3 20-30%.